Algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden

 1. Algemeen – Afwijkingen

De huidige algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden zijn van kracht op elke geplaatste bestelling. Door te bestellen, wordt de klant geacht deze algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden te aanvaarden. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging van ons, ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of van onze vertegenwoordigers. In geval van een afwijking blijven deze algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zich het recht van eigendom van het goed tot de volledige betaling ervan. De risico’s zijn voor rekening van de koper. Voorschotten kunnen worden ingehouden om mogelijk verlies bij wederverkoop te dekken. In geval van wederverkoop van de goederen van de verkoper, zelfs al hebben deze ondertussen wijzigingen ondergaan, draagt de koper hem bij deze alle vorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aan hem verhuurde goederen, hij is verantwoordelijk voor elke beschadiging of vernieling, zelfs wanneer deze te wijten is aan toeval of overmacht.

 1. Klachten

Klachten betreffende de verkoop worden enkel aanvaard op voorwaarde dat ze ons binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekend schrijven overgemaakt werden.

Klachten betreffende de huur worden enkel aanvaard indien:

 • wij de goederen zelf opbouwen en de klachten bij de opbouw meteen aan onze monteurs worden gemeld en door een aangetekende brief worden bevestigd, verzonden op de eerstvolgende werkdag na de opbouw;
 • de klant de goederen zelf afhaalt en de klacht gemeld wordt aan de hand van een aangetekende brief, verzonden op de eerstvolgende werkdag na de afhaling van de goederen uit onze ateliers.

Indien de klacht gegrond blijkt, blijven onze verplichtingen uitsluitend beperkt tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de defecte onderdelen ervan, zonder dat wij tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook kunnen worden verplicht. Een mogelijk defect aan een verkocht of verhuurd goed ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting, maar laat hem enkel toe, voor zover op voldoende wijze is aangetoond dat aangehaald defect volledig aan ons te wijten is en niet werd rechtgezet, de huur- of koopkosten in mindering te brengen zonder dat er sprake kan zijn van een schadevergoeding.

 1. Betaling

Behoudens andere bepalingen die uitdrukkelijk door ons werden aanvaard, dient de betaling van onze facturen netto en in contanten te gebeuren. Elke betalingsachterstand geeft ons het recht om, indien wij dat wensen, de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onverminderd schadevergoedingen. Elke levering vormt een aparte handeling en wij staan geen enkele vergoeding toe uit hoofde van terugzending, geschil, kredietnota, enz. behoudens expliciet akkoord van ons. In geval van faillissement, onvermogen en verzoek tot akkoord van onze schuldenaar daarentegen zal de vergoeding automatisch gelden zonder dat enige formaliteiten worden vereist. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een aanvaarde termijn, worden alle andere vorderingen op de koper van rechtswege opeisbaar.

 1. Boetes op achterstallige betalingen

Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, geven automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding tot een interest van 1% per maand. Wanneer een factuur niet binnen de acht dagen na de ingebrekestelling is vereffend, wordt het bedrag bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro, voor de dekking van de administratieve kosten en het ontnemen van vlottend kapitaal. 

 1. Meerdere contractanten en gedeelde verantwoordelijkheid

In geval van bestelling door een derde, zijn zowel diegene die de bestelling heeft gedaan als de begunstigde van de bestelling hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze bestelling voortvloeien. Indien de bestelling op vraag van de klant aan een derde wordt gefactureerd, zijn ze beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor alle verplichtingen die eruit voortvloeien.

 1. Annulaties

De huurder kan een contract ontbinden middels:

 • een aangetekende brief;
 • de betaling van een schadevergoeding van:
  • 25% van het huurbedrag indien de annulatie meer dan vier maanden voor de voorziene datum van opbouw gebeurt
  • 40% van het bedrag indien de annulatie tussen drie en vier maanden voor de voorziene datum van opbouw gebeurt
  • 50% van het bedrag indien de annulatie tussen één maand en 15 dagen voor de voorziene datum van opbouw gebeurt
  • 75% van het bedrag indien de annulatie minder dan 15 dagen voor de voorziene datum van opbouw gebeurt

en voor zover het materiaal nog niet opgeladen werd in de opslagplaats van de verhuurder

Indien de huurder het gehuurde materiaal niet kan gebruiken, ongeacht de reden, dient de huurprijs volledig te worden betaald. Het voorschot blijft eveneens verschuldigd.

 1. Verantwoordelijkheid van de partijen

Het materiaal van de verhuurder is enkel gedekt voor zijn eigen burgerrechtelijke exploitatieaansprakelijkheid. De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van het gehuurde materiaal, en dit van bij de aankomst van het eerste materiaal tot de volledige ophaling ervan. De huurder neemt alle nodige maatregelen om het materiaal in goede staat te houden en om daden van vandalisme of diefstal te voorkomen. Hij neemt ook alle nodige maatregelen om het materiaal te beschermen tegen brand: signalering, blusapparaten, oproepen van de hulpdiensten, politiemaatregelen die iedereen aanwezig op het evenement moet naleven, enz. De huurder waakt er ook over dat de tent gesloten blijft in geval van wind. Indien het sneeuwt dient de huurder onmiddellijk een verwarmingstoestel in te schakelen en dit voor het continu laten smelten van de sneeuw. Bij een sneeuwlaag vanaf 3cm ontstaat er instortingsgevaar en wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door het niet-naleven van deze bepaling. De huurder zorgt voor de nodige signalisatie mocht het materiaal op een openbare plaats of op doorgangsplaatsen opgesteld worden. De huurder is aansprakelijk voor alles wat te maken heeft met het gebruik van het gehuurde materiaal: hij is met name volledig aansprakelijk voor ongevallen met personen of schade aan goederen die voortvloeien uit het gebruik en het genot van de gehuurde goederen. Het geheel of gedeeltelijk afbreken, het openen van de zijkanten van de tenten en het verplaatsen van verplaatsbaar materiaal is verboden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder en is in elk geval exclusief de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder neemt alle nodige maatregelen om, in geval van storm of kwaadwilligheid, alle touwen terug aan te spannen, de piketpalen dieper in de grond te slaan of ze één voor één te veranderen van plaats mocht dit essentieel of nodig blijken te zijn. Hij brengt de verhuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 1. Opbouw en terreinen

De huurder moet op de overeengekomen datum voor de opbouw over alle noodzakelijke vergunningen beschikken. De huurder moet ter plaatse aanwezig zijn om de exacte plaats van opbouw aan te duiden en alle vragen omtrent de vergunningen en de eventuele gevaren die het terrein zou kunnen inhouden, te beantwoorden. De verhuurder of zijn gemachtigden moeten permanent, zowel overdag als ’s nachts, toegang hebben tot het verhuurde materiaal. Indien nodig, beschikt de verhuurder over een geldige toegangspas tijdens de evenementen. In geen geval zal het personeel of de vrachtwagen van de verhuurder ander transport of andere werkzaamheden uitvoeren voor de huurder. Indien bij de aankomst van de vrachtwagen het door de huurder voorziene personeel niet aanwezig is, wordt een maximale wachttijd van vier uur in acht genomen. De verloren uren, het personeel en de vrachtwagens zullen in dergelijk geval gefactureerd worden. Na deze termijn van vier uur kan de verhuurder zijn personeel, zijn materiaal en zijn vrachtwagens naar de opslagplaats laten terugkeren en wordt de volledige huurprijs onmiddellijk invorderbaar. Indien het terrein niet stabiel is, zijn de kosten voor het vrijmaken van de voertuigen en het materiaal voor rekening van de huurder. De aan het terrein veroorzaakte schade is eveneens voor rekening van de huurder (verzakking, spoorvorming, beschadigde beplantingen, enz.). De grond dient volledig vrijgemaakt en proper te zijn en mag geen andere hoogteverschillen vertonen dan diegene die gekend waren bij de afsluiting van het contract. Wanneer de stabiliteit van onze structuren wordt gewaarborgd door verankeringsstaken in de grond of door ballast op de grond, dient de huurder zich te informeren bij de hiervoor bevoegde diensten teneinde zich ervan te verzekeren dat dit geen enkel risico inhoudt voor de ondergrondse gas-, water-, elektriciteits- en telefoonleidingen. Alle schade aan het terrein en aan de uitrusting is voor rekening van de huurder. Het moet mogelijk zijn om op de plaats van opbouw de verankeringsstaken op een normale

manier in te hameren: de aanwezigheid in de ondergrond of aan de oppervlakte van harde bekleding, zoals beton, moet ons worden gemeld vóór de ondertekening van het contract. Hetzelfde geldt wanneer het terrein niet over de noodzakelijke weerstand beschikt om de verankeringsstaken vast te maken (moeras, zand, enz.). Wanneer op het ogenblik van de afbraak, het materiaal nog niet volledig beschikbaar of vrijgemaakt is, wordt de vertraging die dit met zich meebrengt gefactureerd aan de huurder (verlenging van het huurcontract, bijkomende verplaatsingskosten, verlenging van de werkuren, enz.).

 1. Verhuurd materiaal

De huurder dient het materiaal in onberispelijke staat terug te bezorgen aan de verhuurder. Indien dit niet het geval is, worden er reinigingskosten of kosten om het materiaal opnieuw in orde te brengen aangerekend. Het is verboden om spijkers aan te brengen, te nieten, te schroeven of te zagen in het houtwerk, de podia, het meubilair, de zeilen, deze te verven of deze op een blijvende manier te markeren, de reclame van de verhuurder te verbergen of te verwijderen, behalve indien uitdrukkelijke vastgelegd bij het sluiten van het contract. De houten vloeren zijn niet geschikt om er wagens over te laten rijden. De huur van elektrisch materiaal beperkt zich tot het ter beschikking stellen ervan. Alle kosten voor de aansluiting, de controle, het verbruik en de installatie ervan zijn voor rekening van de huurder. Stoelen, tafels, dansvloeren en podia moeten aan het einde van de huurperiode vlakbij de laadplaats worden opgevouwen en verzameld. De tijd die wij besteden aan het verzamelen van ons materiaal zijn voor rekening van de klant. Beschadigd materiaal zal apart worden gezet en vervolgens aan de klant worden getoond. Eventuele herstellingen en/of ontbrekende stukken zullen aan de huurder gefactureerd worden. Bij gelijk welke huur zijn de kosten voor inspectie, verbruik en aansluiting steeds ten laste van de

huurder: riolering, gas, water, elektriciteit, stookolie, telefoon, enz. De verhuurder zal in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor een mankement aan een sanitaire installatie, verwarmingsinstallatie, verlichtings- of geluidsmateriaal; in het algemeen: aan het technisch materiaal. Materiaal zoals verwarming, didactisch materiaal, enz. mag in geen geval door de huurder worden afgebroken. Elke herstelling die uit deze afbraak voortvloeit, zal voor rekening van de huurder zijn.

 1. Termijnen – Overmacht

Behoudens ernstige fout, wordt de verhuurder vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in de uitvoering van onderhavig contract, met name wat de vermelde termijnen betreft. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds als aanwijzing vermeld. Wij kunnen niet worden verplicht tot de betaling van een schadevergoeding indien deze termijnen niet worden nageleefd. Elk geval van overmacht uit hoofde van de verhuurder, ontheft hem van elke aansprakelijkheid, zonder enig recht op schadeloosstelling voor de huurder inzake de levering van het gehuurde materiaal, en geeft de verhuurder het recht dit contract te ontbinden. Worden doorgaans beschouwd als gevallen van overmacht: toestand van oorlog, bezetting, stakingen, oproer of rebellie, ongevallen, ziekte of andere rampen, hoogwater, brand, storm, averij, vernietiging of verlies van materiaal ook tijdens het vervoer, uitzonderlijke omstandigheden zoals verbod tot in- en/of uitvoer, belemmerende maatregelen van welke overheid ook, elektriciteitspannes of onderbrekingen in de brandstoftoevoer. In het algemeen: elke onvoorziene gebeurtenis die de normale uitvoering van de contracten verhindert (in dergelijk geval wordt het voorschot onmiddellijk terugbetaald) of de voortzetting ervan, met inbegrip van elke hinder waardoor de uitvoering van het contract duurder of moeilijker wordt.

 1. Rechterlijke bevoegdheid

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

 

Eigenbrakel, 25 Januari 2002